දැක්ම

වයඹ පළාතට උචිත බදු ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වයඹ ජනතාවට වඩාත් උසස් ජීවන තත්වයක් උදා කර වයඹ සංවර්ධනයේ කොටස්කරුවන් වීම.

 

මෙහෙවර

 

වයඹ ජනතාවට වඩාත් උසස් ජීවන තත්වයක් උදාකර දීමේ කර්තව්‍යට උරදීම සඳහා බදු ගෙවන ජනතාවට හා ආර්ථිකයට උචිත බදු ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම හා ක්‍රියාවට නැංවීම වෙනුවෙන් ඇපකැප වී ක්‍රියා කිරීම.

English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)